IAW | Informatics against war

Pomáhejte s námi

Naším cílem je bojovat proti aktuálním a budoucím konfliktům pomocí dostupných, přesných a ověřených informací. Vyvíjíme open source softwarové nástroje, které pomáhají informace shromažďovat, ověřovat a zpřístupňovat. Vedle sběru, zpracování, validace a zveřejňování informací v reálném čase se věnujeme způsobům, jak a v jaké formě informace dostat k těm, pro které jsou relevantní a důležité. Aktuálně se zaměřujeme zejména na válku na Ukrajině. V ČR studuje mnoho studentů z Ukrajiny, Běloruska a Ruska, kteří se chtějí do projektu aktivně zapojit a pomoci tak zvýšit informovanost nejen ve svých zemích.

Skupina IAW zatím funguje na FIT ČVUT, kde studuje několik stovek studentů ze zemí zapojených do konfliktu. Je podporována experty z fakultních laboratoří OpenDataLab a DataLab.

Konkrétní projekty jsou v první fázi zaměřeny hlavně na sběr, analýzu a prezentaci dat. Vznikne například automaticky aktualizovaná situační mapa území, která bude agregovat informace z různých zdrojů včetně sociálních sítí.

Líbí se vám naše iniciativa? Jako podnik můžete podpořit zapojené studenty darem na účet fakulty (s poznámkou #InfoAgainstWar), ze kterého bude fakulta pracujícím studentům vyplácet stipendia. Mnoho našich studentů kvůli konfliktu ztratilo finanční podporu rodiny, a zapojení do tohoto projektu jim tak umožní dále studovat. Vítáme také zapojení vašich zaměstnanců, kteří chtějí pomoci s technickou realizací, či vedením studentů. 

Schůzka k projektu pro zájemce o zapojení se uskuteční po veletrhu COFIT, v 17:00, 30. 3. 2022, v místnosti 1455, Thákurova 7.

English version

Our goal is to fight current and future conflicts using available, accurate and verified information. We develop open source software tools that help to collect, verify and make information available. In addition to collecting, processing, validating and publishing information in real time, we look for ways to get information to those for whom it is relevant and important. Currently, our focus is mainly on the war in Ukraine. 

In the Czech Republic, there are many students from Ukraine, Belarus and Russia who want to actively participate in the project and thus help raise awareness not only in their countries.

The IAW group is currently working at FIT ČVUT having several hundred students from countries involved in the conflict. It is supported by experts from the faculty laboratories OpenDataLab and DataLab.

Concrete projects in the first phase are mainly focused on data collection, analysis and presentation. For example, an automatically updated situational map of the territory will be created, which will aggregate information from various sources including social networks.

Do you like our initiative? As a business, you can support the involved students with a donation to the faculty account (with the note #InfoAgainstWar), from which the faculty will pay scholarships to the working students. Many of our students have lost financial support of their family due to the conflict and involvement in this project will enable them to continue their studies. We also welcome the involvement of your employees who want to help with technical implementation or student supervision.

If you are interested to learn more about the project, join a meeting that will take place after the COFIT job fair, at 5pm, 30. 3. 2022, in room 1455, Thákurova 7.

Contact Form Demo (#3)

Join Us!