Projekty

Srovnávání vydaných faktur s reálně podepsanými smlouvami v registru smluv

2

Cílem je ztotožňovat faktury s uzavřenými smlouvami zveřejněnými v registru smluv. Sumou faktur se následně určí překročení či nepřekročení smlouvy. Smlouvy i faktury jsou dostupné na Hlídači státu.

Souvislost hustoty dopravy s počasím

3

Na základě dat o dopravě a počasí potvrdit či vyvrátit hypotézu, že hustota dopravy souvisí s aktuálním počasím.

GraphWiki

5

Cílem práce je navrhnout a implementovat webový systém nazvaný GraphWiki. Cílem je uchovávat vazby mezi osobami a firmami, které mohou lidé volně zadávat, případně může jít o automatický import na základě těžby NLP, či využití wikidata.org. Každá takto zadaná vazba musí mít informaci o zdroji a musí být možné zařídit proces schvalování, tzn. vazby je nutné nejprve odsouhlasit. Je možné si na existující vazbu stěžovat.

Systém bude umožňovat vizualizaci vazeb a fulltextové vyhledávání informací. Systém bude kompatibilní s formátem grafu, který nabízí program ClueMaker a také s běžným standardem GraphML. Bude podporovat alespoň dvě rozložení grafu.

Uzly budou moci odkazovat na Wikipedii, počítá se s užším napojením na portál Wikidata. Data budou uchovávána v grafové databázi JanusGraph.

Práce je dostupná v systému závěrečných prací na ČVUT FIT.

Detekce parkovacích míst

7

Cílem práce je vytvořit systém, který dokáže zpracovávat kamerový záznam parkoviště a určit, kolik prázdných a plných míst se v danou chvíli na parkovišti nachází.  

Potřebné kamerové záznamy poskytne OpenDataLab – nutno podepsat NDA.

Rychloměr

8

Cílem práce je vytvořit systém, který dokáže z kamerového záznamu statické kamery namířené na silnici co nejlépe určit rychlost projíždějícího vozidla.  

Potřebné kamerové záznamy poskytne OpenDataLab. 

Počítadlo lidí a stráveného času na místě

10

Cílem práce je vytvořit systém, který bude zpracovávat kamerové záznamy daného místa (například nejbližší okolí vchodu pobočky banky), dokáže určit počet lidí, jaký se na daném úseku nachází a rovněž čas výskytu dané osoby na místě. Systém dokáže upozorňovat na podezřelé chování osob (příliš dlouhý pobyt osoby na místě). 

Potřebné kamerové záznamy poskytne OpenDataLab. 

Detekce ceny k produktu

11

V rámci hackatonu Hackuj stát (https://www.hackujstat.cz/) vznikla “aplikace, která se snaží ze smluv a faktur (ministerstev) extrahovat informaci o produktech, které si stát kupuje. Cílem jsou úspory a větší informovanost ze strany státní správy, která by mohla níže zmíněná data efektivněji využívat.”. Cílem práce je dále rozšířit tuto práci o detekci cen těchto produktů, jejich porovnávání a upozorňování na podezřelé či nevýhodné nákupy.