Projekty

Webový portál ukazující živě dopravu PID

1

Cílem je navrhnout a implementovat portál, který bude v reálném čase zobrazovat polohy linek PID. Stahování aktuálních dat je již zadavatelem naimplementováno. Inspirací může být již existující portál Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Budou dostupné historické informace o spojích, typ spoje i tabulka zpoždění.

UPDATE 22.5.2019 – Práce je schválena a zadána jako diplomová na ČVUT FIT.

Srovnávání vydaných faktur s reálně podepsanými smlouvami v registru smluv

2

Cílem je ztotožňovat faktury s uzavřenými smlouvami zveřejněnými v registru smluv. Sumou faktur se následně určí překročení či nepřekročení smlouvy. Smlouvy i faktury jsou dostupné na Hlídači státu.

Souvislost hustoty dopravy s počasím

3

Na základě dat o dopravě a počasí potvrdit či vyvrátit hypotézu, že hustota dopravy souvisí s aktuálním počasím.

Analýza mikroklimatu v Karlíně

4

Na základě dat z chytrých lamp, které jsou umístěny v Karlíně, navrhněte a proveďte analýzu znečištění, teploty a hluku v různou denní dobu v závislosti na hustotě pohybu chodců, dopravy, počasí.

GraphWiki

5

Cílem práce je navrhnout a implementovat webový systém nazvaný GraphWiki. Cílem je uchovávat vazby mezi osobami a firmami, které mohou lidé volně zadávat, případně může jít o automatický import na základě těžby NLP, či využití wikidata.org. Každá takto zadaná vazba musí mít informaci o zdroji a musí být možné zařídit proces schvalování, tzn. vazby je nutné nejprve odsouhlasit. Je možné si na existující vazbu stěžovat.

Systém bude umožňovat vizualizaci vazeb a fulltextové vyhledávání informací. Systém bude kompatibilní s formátem grafu, který nabízí program ClueMaker a také s běžným standardem GraphML. Bude podporovat alespoň dvě rozložení grafu.

Uzly budou moci odkazovat na Wikipedii, počítá se s užším napojením na portál Wikidata. Data budou uchovávána v grafové databázi JanusGraph.

Práce je dostupná v systému závěrečných prací na ČVUT FIT.