Projekty

Webový portál ukazující živě dopravu PID

1

Cílem je navrhnout a implementovat portál, který bude v reálném čase zobrazovat polohy linek PID. Stahování aktuálních dat je již zadavatelem naimplementováno. Inspirací může být již existující portál Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Budou dostupné historické informace o spojích, typ spoje i tabulka zpoždění.

UPDATE 22.5.2019 – Práce je schválena a zadána jako diplomová na ČVUT FIT.

Srovnávání vydaných faktur s reálně podepsanými smlouvami v registru smluv

2

Cílem je ztotožňovat faktury s uzavřenými smlouvami zveřejněnými v registru smluv. Sumou faktur se následně určí překročení či nepřekročení smlouvy. Smlouvy i faktury jsou dostupné na Hlídači státu.

Souvislost hustoty dopravy s počasím

3

Na základě dat o dopravě a počasí potvrdit či vyvrátit hypotézu, že hustota dopravy souvisí s aktuálním počasím.

Analýza mikroklimatu v Karlíně

4

Na základě dat z chytrých lamp, které jsou umístěny v Karlíně, navrhněte a proveďte analýzu znečištění, teploty a hluku v různou denní dobu v závislosti na hustotě pohybu chodců, dopravy, počasí.

GraphWiki

5

Cílem práce je navrhnout a implementovat webový systém nazvaný GraphWiki. Cílem je uchovávat vazby mezi osobami a firmami, které mohou lidé volně zadávat, případně může jít o automatický import na základě těžby NLP, či využití wikidata.org. Každá takto zadaná vazba musí mít informaci o zdroji a musí být možné zařídit proces schvalování, tzn. vazby je nutné nejprve odsouhlasit. Je možné si na existující vazbu stěžovat.

Systém bude umožňovat vizualizaci vazeb a fulltextové vyhledávání informací. Systém bude kompatibilní s formátem grafu, který nabízí program ClueMaker a také s běžným standardem GraphML. Bude podporovat alespoň dvě rozložení grafu.

Uzly budou moci odkazovat na Wikipedii, počítá se s užším napojením na portál Wikidata. Data budou uchovávána v grafové databázi JanusGraph.

Práce je dostupná v systému závěrečných prací na ČVUT FIT.

Analýza poslaneckých projevů

6

Cílem práce je zanalyzovat poslanecké projevy pomocí technik NLP. Lze například zjišťovat, jací poslanci mluví o jakých tématech a s jakým sentimentem. Tyto informace lze také porovnávat v rámci politických stran či koalic. Zároveň lze sledovat historický vývoj postoje politika/strany vůči danému tématu. Také lze vysledovat, kdo používá kolik a jakých slov či průměrnou dobu projevů daných poslanců. 

Textovou formu poslaneckých projevů studentovi poskytne OpenDataLab.  

Detekce parkovacích míst

7

Cílem práce je vytvořit systém, který dokáže zpracovávat kamerový záznam parkoviště a určit, kolik prázdných a plných míst se v danou chvíli na parkovišti nachází.  

Potřebné kamerové záznamy poskytne OpenDataLab – nutno podepsat NDA.

Rychloměr

8

Cílem práce je vytvořit systém, který dokáže z kamerového záznamu statické kamery namířené na silnici co nejlépe určit rychlost projíždějícího vozidla.  

Potřebné kamerové záznamy poskytne OpenDataLab. 

Počítadlo aut

9

Cílem práce je vytvořit systém, který bude zpracovávat kamerové záznamy namířené na silnici a bude umět určit, kolik automobilů projelo daným úsekem. Tyto informace bude schopen statisticky interpretovat pro dané části dne/hodiny/minuty. 

Potřebné kamerové záznamy poskytne OpenDataLab. 

Počítadlo lidí a stráveného času na místě

10

Cílem práce je vytvořit systém, který bude zpracovávat kamerové záznamy daného místa (například nejbližší okolí vchodu pobočky banky), dokáže určit počet lidí, jaký se na daném úseku nachází a rovněž čas výskytu dané osoby na místě. Systém dokáže upozorňovat na podezřelé chování osob (příliš dlouhý pobyt osoby na místě). 

Potřebné kamerové záznamy poskytne OpenDataLab.